kontrollansvarig

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig. Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.

 

En certifierad kontrollansvarig krävs inte heller vid andra små ändringar, t.ex. ändringar av flerbostadshus och inte vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Vid vissa åtgärder beträffande anläggningar, t.ex. murar och plank, krävs inte någon certifierad kontrollansvarig om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 7 kap. 5 §.

 

En kontrollansvarig krävs aldrig för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, PBF 7 kap. 5 §.

 

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver anlita en certifierad kontrollansvarig.

 

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall. Han eller hon ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

 

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han eller hon ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

 

Kontakta Marcus Agemo på 0705227500

7F6A1906 (kopia)


Leave a Reply